Breng ons samen

Getekend voor samenwerking – NGK en GKv
12-03-2015

De bolletjes in de bloemwerkjes naast de ondertekeningsformulieren getuigden al van een nieuw begin: Drie kerkenraden in Dalfsen feliciteerden elkaar met een nieuwe start door de verklaring tot erkenning te ondertekenen! Deze officiële ondertekening vond donderdag, 12 maart, plaats in de NGK. ‘Het kleine kerkje’ zoals door dorpsbewoners wel gezegd wordt, bouwt met GKv Het Kruispunt  Dalfsen-Oost en Dalfsen-West op hetzelfde  fundament: Christus.
 
Namens de NGK tekenden ds. Gerard Nederveen en voorzitter van de kerkenraad en diaken Renate Mol, namens GKv Dalfsen-Oost hebben ds. Maarten van Loon en scriba Bernhard Jonker een handtekening gezet en ds. J.W. van de Jagt en scriba Martinus Bos deden dit uit naam van Dalfsen-West.
 
De voorzitter van de samensprekingscommissie, Dick Pons (CGK Zuiderhof, Zwolle-Zuid), blikte kort terug op het proces tot erkenning. De predikanten portretteerden de drie gemeenten en deze  eerste kennismaking krijgt een vervolg, nu een stuurgroep zich gaat buigen over activiteiten die op korte termijn samen opgestart kunnen worden. “Al is de wens tot gesprek er steeds geweest, nu is het door een onafhankelijk voorzitter tot een goed einde gebracht met respect voor eigen ‘kerkwaarden’. Er is balans in eenheid, heiligheid, het apostolisch karakter en de katholiciteit gevonden” werd opgemerkt in een woord van  dank aan voorzitter Pons.
 
Tijdens deze avond werd een gedeelte uit het Hogepriesterlijk gebed gelezen uit de Bijbel (Joh. 17: 20-26). “Omdat eenheid tussen gelovigen niet vanzelfsprekend is en Jezus ons graag verbindt met elkaar om Gods grootheid uit te stralen, zal er blijdschap zijn in de hemel als broers en zussen van hetzelfde huis elkaar terugvinden! Het gebed van Jezus is onze droom: eenheid maakt sterk en zal aantrekkingskracht uitstralen waardoor veel mensen hem  willen leren kennen.” Daarop luisterden de aanwezigen naar het lied ‘Breng ons samen’ van Sela en werd gebeden voor kerkelijke eenheid.
 
“Vanavond is een belangrijke stap gezet. Er zijn vast nog zaken die moeite zullen geven”, zei ds. v.d. Jagt in zijn nawoord aan het einde van deze gezamenlijke kerkenraadsvergadering, “Wij kunnen dit  vanavond niet overzien, maar dat hoeft ook niet. Met onze handtekening is de basis van vertrouwen bekrachtigd. Zó gaan we samen op weg, vertrouwend op de leiding van de Heere. Hij zal de weg doen vinden in alle dingen waar we moeite mee krijgen of die we samen gaan doen!”
 

AJK 2015 06 0184Gezamenlijke dienst NGK en GKv’s

7 juni 2015
Vrede als samenbindende kracht 
 
“Wij zijn blij en verwonderd omdat we samen onder één dak bij elkaar zijn gekomen. Maar ons past ook verootmoediging want 40 jaar lang kon dit niet. Laten we bidden om wijsheid om verder naar elkaar te groeien”, ds. Maarten van Loon verwelkomde afgelopen zondag naar schatting zo’n 1500 kerkgangers, jong en oud, in de sporthal van Trefkoele+, voor de eerste gezamenlijke dienst van de NGK en beide GKv’s te Dalfsen. Deze dienst markeerde de wederzijdse erkenning van de drie kerken en werd geleid door de drie predikanten: ds. Gerard Nederveen (NGK), ds. Maarten van Loon (GKv Dalfsen-Oost) en ds. Hans van der Jagt (GKv Dalfsen-West).
 
“We vormen nog niet één gemeente maar voor het eerst sinds de breuk in de zestiger jaren zitten we weer onder één dak als kinderen van één Vader”, zei ds. van Loon aan het begin van de dienst, die ook via internet mee te luisteren was.
 
Na de openingspsalm volgde een moment van verootmoediging. “Dit is niet het resultaat van eigen inspanningen, door de kracht van Gods Geest konden we zover komen”, zei ds. van der Jagt, “We groeiden uit elkaar door verschillen van inzicht, door hoe we over elkaar dachten, wat we tegen elkaar zeiden en door wat we deden. Daardoor werd de eenheid verbroken. We gaven de mensen om ons heen reden om te spotten over de Heer en zijn kerk.”  We bidden om zegen en leiding in  de samenwerking, in de dingen die ons verhinderen om één gemeente te zijn, en ook voor de mensen die de pijn en moeite uit het verleden nog ervaren.”
De preek werd door ds. Gerard Nederveen gehouden, n.a.v. Efeziërs 4:1-6: ‘Span u in om door de samenbindende kracht van de vrede de eenheid te bewaren die de Geest u geeft’. Maar eerst mochten de kinderen van groep 1 t/m 6 naar voren komen. Zij stonden met de predikant bij een uit hout gezaagde boom, een kale boom in twee delen. Met hulp van de kinderen trok de dominee beide delen van de boom naar elkaar. Na het lied ‘Kinderen van de Vader’ (Rikkert Zuiderveld) mochten zij naar de Bijbelklas, o.a. om vruchten te maken voor deze bijzondere boom. De kinderen uit groep 7 en 8 ontvingen een werkblad die ze konden invullen tijdens de preek.
 
“Ik zag drie kerken samenwerken”, zo begon ds. Nederveen zijn preek, “maar dan geen hi, hi, ha, zoals bij het liedje over beren maar: serieus danken want dit is echt een wonder! En het is ook Gods wil dat zijn kinderen één zijn: De rondzendbrief ‘Efeziërs’ werd niet door zomaar iemand geschreven die wat ideeën over de kerk had. De schrijver, Paulus, was een apostel , uitgezonden om het goede nieuws over Jezus te brengen. Maar hij was gevangen gezet… dus werd het stil? Nee, Paulus schreef juist deze brief, een kroon op zijn werk, vanuit de gevangenis en de oproep in de brief om samen één te zijn in Jezus, bereikte veel gemeenten… ook nu nog, ook Dalfsen.”
 
Het  lied ‘Breng ons samen’ van Sela klonk door de zaal en tot slot werd op speciaal verzoek van een dochter van ds. J.M. Kroes, predikant GKv Dalfsen van 1932 t/m 1966, psalm 68:10 (oude berijming) gezongen:  ‘Geloofd zij God met diepst ontzag! Hij overlaadt ons, dag aan dag, met Zijne gunstbewijzen’.
Meer lezen
 
NGKBericht van NGK Dalfsen – februari 2016

Vanuit de Stuurgroep Kerkelijke Samenwerking (met GKv’s Dalfsen) kwam de vraag aan de kerkenraad om gezamenlijke biddag- en dankdagdiensten te houden. De kerkenraad ziet geen bezwaren en vindt het een mooi initiatief. Aangezien de ruimte in ons kerkgebouw te beperkt is zullen deze diensten plaatsvinden in het Kruispunt. Nadat alle kerkenraden groen licht hebben gegeven zal worden gekeken hoe de eerste dienst op 9 maart a.s. zal worden ingevuld.
 
Een veel gehoorde opmerking na de gezamenlijke dienst van vorig jaar was:  “Dat moeten we vaker doen!”. Daarom stelt de stuurgroep de kerkenraden voor aan deze oproep gevolg te geven door ook op eerste Paasdag (27 maart) gezamenlijke diensten in de Trefkoele+ te beleggen. Er zal DV in plaats van de diensten in de eigen kerkgebouwen een ochtenddienst om 10.00 uur en een middagdienst om 16.00 uur in de Trefkoele+ worden gehouden. De kerkenraad staat hier positief tegenover en vindt dit een mooi vervolg op juni 2015. De bedoeling is om dit voor heel Dalfsen te organiseren, iedereen is welkom!
 
Pasen 2016

In samenwerking met GK Dalfsen Oost en NGK werden op 27 maart 2016 twee gezamenlijke diensten houden in de Trefkoele+.

’s Morgens om 10.00 uur werd een gezamenlijke dienst gehouden waarin ds. Maarten van Loon voorging. En ’s middags om 16.00 uur was er een Sing-in met veel zang en muziek, waarin ds. Gerard Nederveen een korte overdenking gaf.
Heel Dalfsen werd uitnodigen om met ons de opstanding van Jezus Christus te vieren!