Sprekers VierDeDienst uit eigen gemeente

Sinds januari 2018 organiseren de NGK/GKv Oost/West gezamenlijke diensten. De derde dienst heeft het karakter van een leerdienst en de VierDeDienst wordt op een meer eigentijdse wijze vormgegeven. Wij zijn dankbaar dat deze diensten wekelijks georganiseerd kunnen worden en zijn blij te zien dat de diensten goed worden bezocht. Wekelijks mogen wij ervaren dat wij veel talent in ons midden hebben en dat een grote groep mensen (50-60) bereid is om de diensten voor te bereiden en te organiseren.

Voordat de VierDeDiensten begin 2018 zijn gestart hebben de beide GKv gemeenten aan de classis Zwolle (vergelijkbaar met de regionale vergadering van de NGK) de vraag voorgelegd hoe om te gaan met het uitnodigen van voorgangers in de VierDeDiensten in Dalfsen. Daarbij zijn de volgende categorieën sprekers voorgelegd:
1. Kerkelijke werkers uit andere GKv’s met preekbevoegdheid
2. Predikanten en kerkelijke werkers uit de CGK en NGK
3. Sprekers die in de CGK te Zwolle in de ontmoetingsdiensten voorgaan
4. Broeders uit de eigen gemeente die hiervoor de gave hebben
5. Sprekers van buiten de kring van GKV, CGK en NGK.
De classis heeft Dalfsen alle ruimte gegeven om voorgangsters uit alle 5 de categorieën in te zetten. De kerkenraden van Oost en West hebben de Stuurgroep VierDeDienst in eerste instantie de ruimte geboden om sprekers uit de eerste 4 categorieën uit te nodigen. De Stuurgroep heeft tot nu toe alleen sprekers uit de eerste 3 categorieën ingezet. Nadat vorig jaar zomer de NGK in deze gezamenlijke dienst is mee gaan doen, hebben ze zich hierbij aangesloten.

Uit de evaluaties die de stuurgroep met gastmensen en zangleiders heeft gehouden, bleek dat de voorbereiding van de dienst met gastsprekers niet altijd eenvoudig is. De reisafstand kan lastig zijn en van een gastspreker kun je niet verwachten dat hij een volledig nieuwe preek voor ons maakt. Dit overwegende heeft de stuurgroep, naast de wens om de diensten vooral door de eigen gemeente te laten dragen, aan de Moderamina voorgelegd dat zij ook graag de 4de categorie sprekers in willen gaan zetten, namelijk broeders uit de eigen gemeente die hiervoor de gave hebben.

Dit voornemen vroeg wel om zorgvuldige voorbereiding. Daarom zijn zes broeders gevraagd een opleiding te volgen om zich te bekwamen voor het spreken in de VierDeDienst. Dit zijn de volgende zes 6 broeders uit zowel NGK-Dalfsen als GKv-Dalfsen-Oost en -West:
• Bernard Bos (GKv Oost)
• Wim Lengkeek (GKv West)
• Jan Ploegman (GKv Oost)
• Arjan ten Have (GKv Oost)
• Timon Oldegbers (NGK)
• Marien Albracht (GKv West)
Deze zes broeders hebben de opleiding “Een preek die staat als een huis” gevolgd bij Paulien Vervoorn. De opleiding is inmiddels afgerond en werd als zeer goed en zinvol ervaren. In de training stond het observeren, begrijpen en toepassen van een Bijbelgedeelte centraal en werd het preekproces geheel doorlopen. Een intensief maar vooral ook leerzaam traject.
Eén van de broeders heeft aangegeven uit de gemeente te gaan vertrekken en nog een broeder volgt het komende seizoen een zware opleiding voor z’n werk. Dat resulteert erin dat uiteindelijk vier broeders voorgesorteerd staan om te gaan spreken in de VierDeDienst.

De Moderamina hebben aangegeven hier positief tegenover te staan. Om de broeders maximaal te ondersteunen bij deze belangrijke en omvangrijke taak, is afgesproken dat de Stuurgroep voor het komende seizoen twee predikanten zal zoeken die de sprekers in het preekproces theologisch verder zullen begeleiden. Daarnaast zullen de sprekers, naar analogie van stagiaires die voorgaan in de diensten, een verklaren ondertekenen waarin zij van harte instemmen met de leer van de Bijbel en beloven niet te zullen leren dat daarmee in strijd is.

De vier broeders zullen vanaf september 2019 in het rooster van de VierDeDiensten meedraaien. Het streven is dat elke maand één van hen zal spreken. Naar verwachting zal elk van hen in het seizoen 2019/2020 dus tweemaal spreken in de VierDeDienst.

Wij wensen de broeders van harte Gods zegen toe voor dit belangrijke werk!
Moderamina NGK, GKv Oost/West, Stuurgroep VierDeDienst